Snake Eyes (2021) – Press Junket #3

Samara talks to Vacancy Magazine about her film Snake Eyes.